Acordo marco estatal de limpeza de edificios e locais

O presente Acordo ten carácter subsidiario e resulta aplicable cando as partes non se dotaron de cobertura convencional propia en ámbitos inferiores. Por conseguinte, aplicaranse nos seus propios termos os convenios ou acordos colectivos existentes ou que poidan subscribirse.

Non obstante o anterior, cando os convenios colectivos de ámbito inferior regulen algunhas das materias contempladas no presente Acordo Marco, non será de aplicación a materia correspondente do presente Acordo.

Convenio01/01/2005 - 31/12/2006Acordo marco estatal da limpeza de edificios e locais