Arqueoloxía

Este convenio colectivo subscríbese ao abeiro do artigo 83.1º e 2º do R.D.L. 1/1995, texto refundido do Estatuto dos traballadores, en conexión coa súa disposición transitoria sexta, e é de obrigada observancia para todas as actividades propias do sector da arqueoloxía que aparecen especificadas no artigo 57 da Lei 8/1995, do patrimonio cultural de Galiza. Con carácter supletorio e no aquí non previsto, aplicarase o Estatuto dos traballadores.

Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Revisión salarial 2012
Revisión01/01/2010 - 31/12/2011Revisión salarial 2010-2011
Convenio01/01/2009 - 31/12/2010Convenio 2009-2010