Fundación Camiña Social (antes Asociación Camiña Social)

Este convenio colectivo afecta todos os traballadores e traballadoras que prestan os seus servizos na Fundación Camiña Social (antes Asociación Camiña Social), excluíndose expresamente do ámbito de aplicación deste convenio:

-Voluntariado social; entendéndose por voluntariado a definición outorgada pola Lei de voluntariado (BOE do 17-1-1996) así como as posibles modificacións e desenvolvemento lexislativo posterior existente na dita lei.

-Persoal docente e persoal das administracións e servizos de titularidade pública que estea realizando as súas funcións dentro da asociación e estean adscritos ao centro ou recursos desta.

-Persoal subcontratado: este persoal rexerase polo convenio aplicable á súa empresa. A Asociación Camiña Social, en canto a garantías e comprobacións, aplicará na súa relación contractual coa empresa subcontratista o determinado polo artigo 42 do Estatuto dos traballadores.

Convenio01/01/2013 - 31/12/2014Convenio 2013 - 2014
Revisión01/01/2013 - 31/12/2014Táboas salariais (ausentes no convenio)
Convenio01/01/2010 - 31/12/2011Convenio 2010-2011
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Convenio01/01/2007 - 31/12/2009Convenio 2007-2009
Convenio01/01/2007 - 31/12/2009Corrección de erros do convenio 2007-2009