Contratas ferroviarias

Este Convenio regulará as relacións laborais entre as empresas e os traballadores de contratas de servizos ferroviarios nos distintos sectores de desinfección, desinsectación e desratización; de limpezas (de trens, estacións, dormitorios, oficinas, vías, fosos e amaños e demais  dependencias); de removido de mercadorías (carga e descarga) e o de Despachos Centrais, de igual modo quedarán incluídos os servizos adicionais, complementarios e auxiliares ferroviarios seguintes: Servizos de manobras en carros transbordadores, locotractores e pórticos guindastres, aprovisionamento de combustible ás locomotoras diesel e tractores de manobras, conservación, limpeza e engrase de agullas, cambio de lúas de vehículos ferroviarios, así como a lixa e pintura en material ferroviario, servizos de manobra, enganche e probas de  freado. Así mesmo quedan incluídos no ámbito de aplicación os axentes de acompañamento en ruta de trens, e o persoal de mantemento e maniobrabilidade dos cambiadores de ancho nas liñas de alta velocidade.

Convenio01/01/2017 - 31/12/2021Convenio 2017-2021
Revisión01/01/2017 - 31/12/2021Sentencia Audiencia Nacional sobre o convenio 2017-2021
Convenio01/01/2013 - 31/12/2016Convenio 2013-2016
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Táboas salariais 2012
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Revisión salarial para 2012
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Corrección de erros nas táboas salariais de 2012
Convenio01/01/2008 - 31/12/2012Convenio 2008-2012