Cruz Vermella (provincia de Ourense)

As normas contidas neste convenio colectivo son de aplicación a todo o persoal contratado por Cruz Roja Española na provincia de Ourense en calquera dos seus centros de traballo. O persoal contratado con cargo a subvencións, onde se indiquen expresamente os importes salariais inferiores, quedará excluído soamente da táboa salarial deste convenio.
Convenio25/02/2014 - 31/12/2016Convenio Colectivo 2014-2016