Distrigalicia, SLU

O presente convenio afecta á totalidade das traballadoras e traballadores que prestan os seus servizos laborais, baixo calquer modalidade de contratación para DISTRIGALICIA,S.L., nos seus centros de Culleredo, Santiago e Ferrol.

O convenio regula as condicións ás que se axustarán as relacións económicas e laborais. Afecta o persoal que actualmente presta servizo na empresa referida, así como aquel que ingrese no futuro e quedan excluídos do seu ámbito de aplicación o persoal de dirección e altos cargos. No suposto de constitución dun novo centro de traballo na provincia de A Coruña, durante a vixencia do presente convenio, será este de aplicación para os traballadores e traballadoras que presten os seus servizos profesionais no mesmo.

Convenio01/01/2012 - 31/12/2014Convenio 2012 - 2014
Convenio01/01/2009 - 31/12/2011Convenio 2009-2011