Empresas de publicidade

O presente Convenio Colectivo regula as relacións de traballo naquelas empresas que desenvolvan algunha ou varias das actividades definidas como publicidade no artigo 2 da Lei 34/1988, de 11 de novembro, Xeral de Publicidade ou norma que a susbtitúa. As partes firmantes do presente Convenio expresan a súa vontade de que o mesmo constitúa referencia eficaz para o establecemento dunhas relacións laborais homoxéneas no conxunto do sector adquirindo o compromiso de non negociar convenios colectivos de ámbito inferior a este.

Revisión01/01/2018 - 31/12/2018Táboas salariais 2018
Revisión18/12/2017 - 31/12/2018Adhesión ao IV Acordo Nacional de Formación Continua
Revisión01/01/2017 - 31/12/2017Táboas salariais 2017
Convenio01/01/2016 - 31/12/2016Convenio 2016