Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

Quedan comprendidas no ámbito funcional deste convenio as actividades desenvolvidas pola Fundación Diagrama Intervención Psicosocial no ámbito da "reforma xuvenil", actualmente regulado pola Lei Orgánica 5/2.000, de 12 de xaneiro, Reguladora da Responsabilidade Penal dos Menores e o seu regulamento de desenvolvemento, e no ámbito de "protección á infancia", actualmente regulado pola Lei Orgánica 1/1.996, de 15 de xaneiro, de Protección Xurídica do Menor e demais normativa autonómica que a desenvolva.

Revisión01/01/2016 - 31/12/2017Tabelas salariais 2016 e 2017
Convenio01/01/2012 - 31/12/2013Convenio 2012 - 2013
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Táboas salariais 2012
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2011
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Convenio01/01/2007 - 31/12/2011Convenio 2007-2011