Grupo musical Alma Latina C.B.

O persoal laboral, a efeitos do presente convenio, comprenderá tanto o persoal fixo como o temporal, calquera que sexa a modalidade contractual de cada un. E comprenderá tanto as traballadoras e traballadores do réxime xeral, como as relacións laborais de carácter especial.

Convenio20/06/2016 - 20/06/2020Convenio 2016-2020