Grupo PRISA Radio (antes Unión Radio)

As normas contidas no presente convenio colectivo serán de aplicación en todos os centros de traballo que teña establecidos dentro do territorio do Estado español ou que, no futuro, estableza calquera das sociedades integradas no Grupo Unión Radio dentro do mesmo territorio, durante o período de vixencia do citado convenio colectivo, e regulará as relacións laborais do persoal dedicado á actividade das mencionadas sociedades, de acordo co obxecto social definido nos seus respectivos estatutos, mediante contrato de traballo, calquera que fosen os seus labores.

Revisión01/03/2014 - 31/12/2016Acordos reducións e conxelación salarial
Convenio01/01/2010 - 31/12/2012Convenio 2010-2012