LINK (MANPOWER BUSINESS)

As normas deste Convenio Colectivo Nacional, serán de aplicación en todo o territorio español. O presente Convenio será de aplicación á empresa «Link Externalización de Servizos, S.L.U.» e os seus traballadores, dedicados conxuntamente a prestar os servizos externos que se contemplan ou poidan contemplarse no seu obxecto social, así como os propios estruturais. O presente Convenio entrou en vigor o día 1 de outubro de 2000. A súa vixencia mantense até a actualidade ao non ser denunciado en tempo e forma por ningunha das partes e, por tanto, prorrogouse automaticamente por anualidades naturais.
Convenio01/01/2000 - 31/12/2015LINK_MANPOWER_BUSINESS_2000-2005.pdf