Marodri SL

Encóntranse incluidos no ámbito de aplicación deste Convenio, todo o persoal dependente desta empresa, incluindo o que se incorpore no futuro mediante unna relación laboral. Tamén estarán incluidos aquelas traballadoras e traballadores que se incorporen à empresa por aplicación do art. 16 (cláusula de adscrición ou suborgación de persoal) deste convenio. Queda excluido do mesmo o persoal de alta direción.

Convenio01/01/2015 - 31/12/2018Convenio 2015-2018