Oficinas de farmacia

O presente convenio ten natureza de convenio marco, en canto regulador da estrutura da negociación colectiva, dentro do seu ámbito territorial e funcional definido nos artigos seguintes, dotándoo, ao mesmo tempo, do carácter de convenio xeral para o sector das oficinas de farmacia e o seu persoal, en cuxo concepto vén establecer as condicións de traballo mínimas e inderrogables dentro do ámbito funcional para todo o persoal empregado por conta allea naquelas, de conformidade co artigo 1.º do Estatuto dos Traballadores.

Revisión05/09/2014 - 31/12/2016Acordo sobre incrementos salariais polo artigo 4.2 do anterior convenio
Convenio01/01/2014 - 31/12/2016Convenio 2014-2016 (en laudo arbitral)
Revisión12/08/2013 - 31/12/2013Resolución pola que se anula o acordo de prórroga
Convenio08/07/2013 - 31/12/2013Acordo de prórroga de ultraactividade 2013
Convenio01/01/2007 - 31/12/2010Convenio 2007-2010