Ombuds Servicios, S.L.

O presente convenio colectivo afectará a empresa "Ombuds Servicios, Sociedad Limitada", e os seus traballadores, dedicados conxuntamente a prestar os servizos externos que se contemplan ou poidan contemplarse no seu obxecto social, así como os propios estruturais, quedando exceptuado do disposto nas disposicións específicas aplicables a estes casos.

"Ombuds Servicios, Sociedad Limitada", ten por obxecto a prestación e/ou desenvolvemento dos seguintes servizos e actividades:

  • As de información nos accesos, custodia e comprobación do estado e funcionamento de instalacións, e de xestión auxiliar, realizadas en edificios particulares por conserxes e persoal análogo.
  • En xeral, a comprobación e control do estado de caldeiras e instalacións xerais en calquera clase de inmobles, para garantir o seu funcionamento e seguridade física.
  • O control de tránsito en zonas reservadas ou de circulación restrinxida no interior de fábricas, plantas de produción de enerxía, grandes centros de proceso de datos e similares.
  • As tarefas de recepción, comprobación de visitantes e orientación dos mesmos, así como as de control de entradas, documentos ou carnés privados, en calquera clase de edificios e inmobles.
  • A prestación de toda clase de servizos de recepción de persoas, conserjería, xardinaría, transporte de paquetes e mensaxes, mantemento técnico de instalacións de vivendas e locais de negocios, e a súa reparación, limpeza e conservación, e similares.
  • Así mesmo, as actividades que sexan inherentes, derivadas ou complementarias de canto antecede.
Convenio01/01/2006 - 31/12/2009Convenio 2006-2009