Reforma xuvenil e protección de menores

O presente convenio colectivo será de aplicación en todas aquelas empresas, entidades, centros, programas e servizos que se enuncian, ou se derivan do articulado das Leis Orgánicas 1/1996 de 15 de xaneiro, de Protección Xurídica do Menor, de modificación parcial do Código Civil e da Lei de Axuizamento Civil, e 5/2000, de 12 de xaneiro, Reguladora da Responsabilidade Penal dos Menores, ou aquelas que no seu momento as substituísen, ampliasen ou modificasen, prescindindo da natureza, tipo ou carácter da empresa ou entidade propietaria, xa sexa a súa actividade a oferta de servizos, a elaboración e posta en práctica de programas ou a xestión de calquera tipo de centro.

Revisión01/01/2015 - 31/12/2015Revisión salarial 2015 e modificación parcial do convenio
Revisión01/01/2015 - 31/12/2016Correción de erros e modificacións no convenio
Convenio27/11/2012 - 31/12/2016Convenio colectivo 2012 - 2016
Revisión01/01/2012 - 31/12/2014Corrección erros salarios grupo 5
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2011
Convenio01/01/2007 - 31/12/2010Convenio 2007-2010