Teleinformática y Comunicaciones S.A.U. (TELYCO)

O presente Convenio Colectivo subscríbese polos Representantes dos Traballadores e pola representación empresarial de Teleinformática y Comunicaciones S.A.U. (en diante TELYCO), no marco do Estatuto dos Traballadores, para regular as relacións laborais, organización do traballo, sistemas e contías das remuneracións, dereitos/deberes da Representación dos Traballadores en TELYCO e condicións de traballo. Ambas partes acordan dar ao presente Convenio durante a súa vixencia a máis ampla seguridade xurídica nos preceptos que a continuación se estipulan en forma de Cláusulas.

Revisión01/01/2018 - 31/12/2018Prórroga até 31 de decembro de 2018
Convenio01/01/2016 - 31/12/2017Convenio 2016-2017
Revisión01/01/2016 - 31/12/2017Correción de erros no convenio 2016-2017
Convenio02/11/2010 - 31/12/2011Prórroga do convenio até o 31-12-2011
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Convenio01/01/2008 - 31/12/2010Acordo Teletraballo
Convenio01/01/2008 - 31/12/2010Convenio 2008-2010