Lexislación Laboral

Decreto-lei 3/2012, de 10 de febreiro, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral

Real Decreto-lei 3/2012, de 10 de febreiro, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral.

Estatuto das traballadoras e dos traballadores

Actualizado a 23 de Xullo de 2012 (en castellano)

Estatuto dos traballadores

Actualizado a agosto de 2011.

Lei de Igualdade

Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.

Lei de Prevención de Riscos Laborais

Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais.

Lei Orgánica de Liberdade Sindical

Lei Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Liberdade sindical.

Orde de compensación de gastos de transporte en casos de asistencia sanitaria derivada de riscos profesionais

Orde TIN/971/2009, de 16 de abril, pola que se estabelece a compensación de gastos de transporte nos casos de asistencia sanitaria derivada de riscos profesionais e de comparecencias para a realización de exames ou valoracións médicas. (BOE nº 97 de 21 de abril de 2009)

Regulamento de eleccións a órganos de representación dos traballadores na empresa

Real Decreto 1844/1994, de 9 de setembro, polo que se aproba o Regulamento de eleccións a órganos de representación dos traballadores na empresa. Publicado no BOE o 13 de setembro de 1994.